Colecții

Legea 1497 din 1939

Legea 1497 din 1939


Legea nr. 1497 din 29 iunie 1939
publicat în Jurnalul Oficial nr. 241 din 14 octombrie 1939

Protecția frumuseții naturale

1. Următoarele sunt supuse prezentei legi datorită interesului lor public considerabil:

1) lucruri imobile care au caractere vizibile de frumusețe naturală sau singularitate geologică;

2) vile, grădini și parcuri care, neacoperite de legile pentru protecția lucrurilor de interes artistic sau istoric, se disting prin frumusețea lor neobișnuită;

3) complexele lucrurilor imobile care alcătuiesc un aspect caracteristic având o valoare estetică și tradițională;

4) frumusețile panoramice considerate picturi naturale și, de asemenea, acele puncte de vedere sau belvedere, accesibile publicului, din care se poate bucura de spectacolul acelor frumuseți.

2. Dintre lucrurile menționate în nn. 1 și 2 și a localităților menționate la nr. 3 și 4 din articolul precedent sunt întocmite două liste separate, Provincie după Provincie. Compilarea acestor liste este încredințată unei comisii înființate în fiecare provincie prin decret al Ministerului Educației Naționale. Comisia este prezidată de un delegat din Ministerul Educației Naționale, de preferință ales dintre membrii Consiliului Național pentru Educație, Științe și Arte și este alcătuită din: Superintendentul Regal al Monumentelor competent pentru fiecare loc; a președintelui Consiliului provincial de turism sau a delegatului său. Următoarele fac parte de drept din Comisie: Podestà-ul municipalităților în cauză; reprezentanții categoriilor în cauză. Din când în când, președintele Comisiei reunește experți individuali din domeniul mineritului sau un reprezentant al Miliției Forestiere Naționale sau un artist desemnat de Confederație, profesioniști și artiști, în funcție de natura lucrurilor și locurilor acoperite prin această lege. Lista localităților, astfel compilată, și fiecare variantă, pe măsură ce este introdusă, sunt publicate pe o perioadă de trei luni în registrul tuturor municipalităților în cauză din provincie și depuse, precum și în secretariatele municipalităților, la sediul sindicatelor provinciale de profesioniști și artiști, al sindicatelor provinciale ale agricultorilor din sindicatele provinciale ale industriașilor.

3. În termen de trei luni de la publicare, proprietarii, deținătorii, oricum deținătorii interesați, pot depune o obiecție la minister prin intermediul Superintendenței. În același termen, oricine consideră că are un interes poate trimite reclamații și propuneri cu privire la listă organizațiilor sindicale locale respective, care, coordonate și sintetizate de acestea, vor fi trimise Ministerului Național al Educației în trimestrul următor pentru prin intermediul supraintendențelor. Ministrul, după examinarea documentelor, aprobă lista, introducând orice modificări pe care le consideră adecvate.

4. Lista localităților menționate la nr. 3 și 4 ale art. 1, aprobat de ministru, este publicat în Monitorul Oficial al Regatului. O copie a numărului Buletinului Oficial care îl conține este afișată timp de trei luni în registrul tuturor municipalităților în cauză; iar o altă copie, împreună cu planul, este depusă simultan la biroul competent al fiecărei municipalități unde părțile interesate au dreptul termenul ulterior de trei luni, proprietarii care dețin sau deținătorii în cauză au dreptul de a face apel la Guvernul Regelui care se pronunță, după ce au audiat organele tehnice competente ale Ministerului Educației Naționale și ale Consiliului de Stat. hotărârea are caracterul unei dispoziții definitive.

5. Dintre vastele localități incluse în lista menționată la nr. 1 din prezenta lege, ministrul educației naționale are dreptul să amenajeze un plan teritorial de peisaj, care să fie întocmit conform normelor dictate de regulament și să fie aprobat și publicat împreună cu lista însăși, pentru a preveni zonele din acele localități să nu fie utilizate într-un mod care dăunează frumuseții panoramice. Dacă acest plan este compilat după publicarea listei, acesta este publicat separat prin afișarea acestuia pentru o perioadă de trei luni în registrul municipalităților în cauză, iar o copie a acestuia este depusă în secretariatul municipalităților pentru ca oricine să o poată vedea. . Împotriva planului teritorial-peisagistic, părțile interesate menționate la art. 3, au dreptul de a recurge în termenul și pentru efectele menționate la al treilea paragraf al articolului anterior.

6. Pe baza listei lucrurilor menționate în nn. 1 și 2 ale art. 1, întocmită de Comisia provincială, ministrul educației naționale dispune notificarea administrativă a declarației de interes public notabil proprietarilor, posesorilor sau deținătorilor, indiferent de motiv, a proprietăților. Această declarație transcrisă la cererea ministrului, în registrele registrului ipotecar, este efectivă în raport cu fiecare proprietar, posesor sau titular ulterior. Împotriva declarației, astfel notificată, a fost formulată recursul celui de-al treilea paragraf al art. 4.

7. Proprietarii, posesorii sau deținătorii, indiferent de motiv, de proprietate, care a făcut obiectul listelor publicate ale localităților, nu pot să o distrugă sau să introducă modificări care să aducă atingere aspectului său exterior care este protejat de prezenta lege. Prin urmare, aceștia trebuie să depună proiectele lucrărilor pe care doresc să le întreprindă către direcția competentă a superintendenței și să se abțină de la lucrul la acestea până când vor obține autorizația. Superintendentul Regal este obligat să se pronunțe asupra proiectelor menționate în termen de maximum trei luni de la prezentarea lor.

8. Indiferent de includerea în lista localităților și notificarea în temeiul art. 6, ministrul educației naționale are dreptul: 1) să interzică efectuarea, fără autorizație prealabilă, a lucrărilor capabile să aducă atingere stării externe actuale a lucrurilor și locurilor supuse prezentei legi; 2) să dispună, chiar și atunci când nu a intervenit avertismentul dat în numărul anterior, a început suspendarea lucrărilor.

9. Măsura ministerială adoptată în temeiul articolului precedent se înțelege ca avocat dacă în termen de trei luni nu a fost comunicată părții interesate că Comisia menționată la art. 2 a exprimat o opinie favorabilă cu privire la aplicarea constrângerii care justifică interdicția de a întreprinde lucrări sau suspendarea lucrărilor începute. Prevederea în sine este considerată definitivă din a treizecea zi de la notificarea aprobării către partea interesată.

10. Pentru lucrările la lucruri, nici incluse anterior în lista publicată a localităților, nici declarate și notificate anterior de interes public notabil, a căror suspendare a fost dispusă, fără avertismentul prealabil în temeiul art. 8 n. 1, se ia măsuri pentru obținerea rambursării cheltuielilor efectuate până la momentul suspendării notificate. Lucrările deja efectuate sunt demolate pe cheltuiala Ministerului Educației Naționale.

11. În cazul deschiderilor de drumuri și cariere, în cazul conductelor pentru instalații industriale și a grămezilor în contextul și în vederea localităților menționate la nr. 3 și 4 ale art. 1 din această lege sau în apropierea lucrurilor menționate în ainn. 1 și 2 din același articol, Superintendentul Regal are dreptul de a prescrie distanțele, măsurile și variantele față de proiectele în desfășurare, care, ținând seama în mod corespunzător de utilitatea economică a muncii întreprinse, sunt capabile să evite prejudiciile asupra lucrurilor și locurilor protejat de această lege.

12. Aprobarea planurilor de urbanism sau de extindere trebuie emisă, în ceea ce privește scopurile prezentei legi, de comun acord cu ministrul educației naționale.

13. Măsurile care trebuie adoptate în temeiul prezentei legi referitoare la locurile care afectează societățile patrimoniale ale proprietății de stat trebuie emise de comun acord cu ministrul finanțelor. Dispozițiile care se referă bine la contextul domeniului public maritim trebuie emise de comun acord cu ministrul comunicațiilor și, dacă se referă la lucrări portuare, de asemenea în acord cu ministrul lucrărilor publice. Măsurile cu caracter general privind localitățile recunoscute ca stațiuni, stațiuni de sănătate, stațiuni turistice în temeiul R.D.L. 15 aprilie 1926, n. 765, trebuie emisă în acord cu ministrul culturii populare. În cele din urmă, toate măsurile referitoare la lucrările publice trebuie emise de comun acord cu administrațiile individuale în cauză.

14. În interiorul și în apropierea locurilor și lucrurilor contemplate de art. 1 din prezenta lege, instalarea semnelor sau a altor mijloace de publicitate nu poate fi autorizată fără acordul prealabil al direcției competente a Superintendenței monumentelor sau a artei medievale și moderne, care este obligată să consulte Oficiul Provincial de Turism. Ministrul Educației Naționale are dreptul să dispună, prin Prefect, înlăturarea, pe cheltuiala părților interesate, a semnelor și a altor mijloace de publicitate neautorizate anterior care ar afecta, în orice caz, apariția sau libera bucurie a lucrurilor.și localități supuse acestei legi. De asemenea, facultatea ministrului este de a ordona prin prefect că în localitățile menționate la nr. 1 din această lege, este dată fațadelor clădirilor, a căror culoare tulbură frumusețea întregului, o culoare diferită care se armonizează cu aceasta. În caz de nerespectare, Prefectul va efectua execuția din oficiu la termenii și efectele articolului 20 din actualul T.U. a legii municipale și provinciale.

15. Indiferent de sancțiunile impuse de codul penal, oricine nu respectă obligațiile și ordinele menționate în prezenta lege este cerut, potrivit Ministerului Național al Educației, consideră că este mai potrivit, în interesul protecției naturii și frumuseți panoramice, pentru a demola propriile costuri ale lucrărilor executate ilegal sau la plata unei despăgubiri echivalente cu suma mai mare dintre prejudiciul cauzat și profitul obținut prin commessatrasgressione. În cazul în care contravenientul nu efectuează demolarea în termenul prestabilit, Ministerul Educației Naționale are dreptul să o aranjeze din oficiu, prin Prefect. Declarația de cheltuieli este pusă în executare printr-o dispoziție a ministrului și se colectează conform reglementărilor legii actuale privind colectarea veniturilor din proprietatea statului. Indemnizația menționată la primul paragraf este stabilită de ministrul educației naționale pe baza unei evaluări de la birourile inginerilor civili sau a miliției silvice asistate de superintendentul regal. În cazul în care contravenientul nu acceptă măsura stabilită de ministru, despăgubirea este determinată fără îndoială de un grup de trei experți care urmează să fie numit unul de către ministru, celălalt de către transgresor și al treilea de către președintele instanței. Cheltuielile relative sunt anticipate de către transgresor. Dispoziția emisă de ministru în temeiul celui de-al treilea paragraf al acestui articol este aplicabilă atunci când partea interesată și-a dat consimțământul în scris sau când, în termen de trei luni de la notificare, nu a aderat sau, efectuând depunerea prescrisă a cheltuielilor, a declarat că intenționează să provoace opinia comisiei de cenzori. Dispoziția emisă de ministru în urma pronunțării grupului de experți este imediat executorie. Indemnizația, oricât de stabilită este, este colectată în modul menționat la alineatul (2) al acestui articol și revine la un capitol special al bugetului de venituri de stat.

16. Nu se datorează nicio compensație pentru constrângerile impuse proprietăților private în temeiul articolelor anterioare. Cu toate acestea, numai în cazurile de interzicere absolută a construcției pe suprafețe care urmează să fie considerate clădiri, se poate acorda o contribuție specială, sub rezerva unei evaluări a biroului fiscal tehnic, în limita sumei care urmează să fie alocată într-un capitol specific al starea de prognoză a cheltuielilor cu educația națională, în raport cu veniturile din veniturile menționate la art. 15 din prezenta lege, conform modalităților stabilite prin regulament Cheltuielile legate de protecția proprietății sau localității menționate la art. 1, inclusiv cele pentru comisioane, misiuni sau vizite la fața locului și excluzând bonusurile pentru harnicie și performanță.

17. Dacă impunerea restricției în condițiile prezentei legi determină o reducere efectivă a veniturilor proprietăților, proprietarul poate solicita modificarea estimării terenului în temeiul art. 43 din textul consolidat al legilor privind noul cadastru aprobat prin decretul regal nr. 1572, deși în Comunitatea în vigoare vechea carte funciară, sau revizuirea parțială a veniturilor clădirilor în temeiul art. 21 din legea din 26 ianuarie 1865, nr. 2136 și ale art. 10 din lege 11 iulie 1889, n. 6214, cu condiția să se aplice extremele prevăzute de aceleași dispoziții.

18. Notificările de interes public important ale frumuseților naturale sau panoramice, efectuate pe baza L. 11 iunie 1922, n. 778, trebuie considerate valabile în toate scopurile prezentei legi.

19. Legea 778 și orice altă dispoziție care este în contrast cu cele ale acestei legi sunt abrogate.

Trebuie remarcat faptul că publicarea acestui text al legii nu este oficială și nu este acoperită de drepturile de autor în temeiul art. 5 din Legea 22/04/1941 n. 633 și modificările și completările ulterioare. Dreptul de autor se referă la elaborarea și forma de prezentare a textelor în sine.


Regiunea Calabria - Portal - Documente și formulare

 • DEPARTAMENTE
 • Secretariatul General
 • Președinție
 • Organizare, resurse umane
 • Economie și finanțe
 • Programare unitară
 • Infrastructură, lucrări publice, mobilitate
 • Muncă, dezvoltare economică, activități productive și turism
 • Resurse agricole și agroalimentare
 • Protecția sănătății, serviciilor sociale și de sănătate socială
 • Protectia mediului
 • Educație și cultură
 • Planificare urbană
 • Protecția civilă

 • Parcuri și biodiversitate
  • Arborii monumentali
  • Zone protejate
  • Programare comunitară și națională
  • Rețeaua Natura 2000
 • Sectoarele Departamentului
  • 1 - CICLUL APEI INTEGRAT
  • 2 - CICLUL DEȘEURILOR INTEGRATE
  • 3 - DOMENIUL MARITIM ȘI CONTRACTURILE DE RĂU, LAC ȘI COSTA
  • 4 - ECONOMIE CIRCULARĂ - EVALUĂRI ȘI AUTORIZAȚII DE MEDIU - DEZVOLTARE DURABILĂ
  • 5 - PARCURI ȘI ZONE NATURALE PROTEJATE
  • 6 - EDUCAȚIA ȘI FORMAREA MEDIULUI, COMPATIBILITATEA PEISAJULUI - DAUNE DE MEDIU
  • 7 - SURSE DE INFRASTRUCTURĂ ENERGETICĂ, RENOVABILĂ ȘI NERENOVABILĂ
  • 8 - REMEDIEREA ȘI RECUPERAREA ZONELOR DEGRADATE - CONTRASTUL LA POLUARE - SANCȚIUNI DE MEDIU
  • 9 - GESTIONAREA APEI
 • Protecția apei
  • Autoritatea Apelor
  • Baie
  • Baza de date de purificare
  • Nămol de canalizare
  • Curățarea plajelor
  • Sancțiuni de mediu
  • AUTORIZARE PENTRU GESTIONAREA SEDIMENTELOR MARINE
 • Refuzuri
  • Zonele teritoriale optime
  • Azbest
  • Punerea în aplicare a Legii regionale 14/2014
  • Conferință
  • Ordonanțe contingente și urgente
  • Plan regional de gestionare a deșeurilor
  • Reciclarea
  • Transfrontalier
 • Remediere
  • Intervenții
 • Dezvoltare durabilă
  • Educația de mediu
  • Achiziții publice ecologice
  • Sustenabilitatea mediului
 • Autorizații de mediu
  • Autorizare integrată - AIA
  • Autorizare unică - AUA
  • Evaluarea strategică de mediu
  • Evaluarea impactului - VIA
 • Compatibilitate peisaj
  • Evaluarea compatibilității peisajului
  • Aplicarea amnistiilor de penalizare
  • Tranșe / Extinderea sancțiunilor peisagistice
 • Mediul UOT
  • Autorizație Art. 208
  • Autorizație Art. 269
  • Documente utile
 • Reguli
  • european
  • Naţional
  • Regional
 • Documente
  • Circulare
  • Decrete
  • Rezoluții

Anunțuri de ofertă și avize

Competiții și selecții

Formulare


Legea 1497 din 1939

1. Următoarele sunt supuse prezentei legi datorită interesului lor public considerabil:

1) lucruri imobile care au caractere vizibile de frumusețe naturală sau singularitate geologică
2) vile, grădini și parcuri care, neacoperite de legile pentru protecția lucrurilor de interes artistic sau istoric, se remarcă prin frumusețea lor neobișnuită
3) complexele lucrurilor imobile care alcătuiesc un aspect caracteristic având o valoare estetică și tradițională
4) frumusețile panoramice considerate ca imagini naturale și, de asemenea, acele puncte de vedere sau belvedere, accesibile publicului, din care se poate bucura de spectacolul acelor frumuseți.

1. Dintre lucrurile menționate în nn. 1 și 2 și a localităților menționate la nr. 3 și 4 din articolul precedent sunt compilate, provincie cu provincie, două liste distincte.

2. Compilarea acestor liste este încredințată unei comisii înființate în fiecare provincie prin decret al ministrului educației naționale.

3. Comisia este prezidată de un delegat din Ministerul Educației Naționale, ales de preferință dintre membrii Consiliului Național pentru Educație, Științe și Arte și este compusă din:
al supraveghetorului (regal) al monumentelor responsabil pentru fiecare birou
președintele Consiliului Provincial de Turism sau delegatul său.

4. Următoarele fac parte din Comisie de drept:
podestà-ul municipalităților în cauză
reprezentanți ai categoriilor în cauză.

5. Președintele Comisiei agregează din când în când experți individuali în minerit sau un reprezentant al Miliției Silvice Naționale sau un artist desemnat de Confederație, profesioniști și artiști, în funcție de natura lucrurilor și de locația reglementată de prezenta lege. .

6. Lista localităților, astfel întocmită, și orice variații, pe măsură ce este introdusă, sunt publicate pentru o perioadă de trei luni în registrul tuturor municipalităților interesate din provincie și depuse, de asemenea, în secretariatele municipalităților. , la birourile sindicatelor provinciale de profesioniști și artiști, ale sindicatelor provinciale ale agricultorilor și ale sindicatelor provinciale ale industriașilor

1. În termen de trei luni de la publicare, proprietarii, posesorii sau deținătorii, în orice caz interesați, pot depune opoziție la minister prin intermediul supraintendenței. În același termen, oricine consideră că are un interes poate trimite reclamații și propuneri cu privire la listă organizațiilor sindicale locale respective, care, coordonate și sintetizate de acestea, vor fi trimise Ministerului Educației Naționale în trimestrul următor. prin Superintendențe.

2. Ministrul, după examinarea documentelor, aprobă lista, introducând modificările pe care le consideră adecvate.

1. Lista localităților menționate la nr. 3 și 4 ale art. 1, aprobat de ministru, este publicat în Monitorul Oficial al Regatului.

2. O copie a numărului Buletinului Oficial care îl conține este afișată timp de trei luni în registrul tuturor municipalităților în cauză și o altă copie cu planul este depusă simultan la biroul competent al fiecărei municipalități unde părțile interesate au dreptul de a vizualizați-l.

3. În termenul următor de trei luni, proprietarii sau deținătorii în cauză au dreptul de a face apel la Guvernul Regelui care se pronunță, după ce au audiat organele tehnice competente ale Ministerului Educației Naționale și ale Consiliului de Stat.

4. O copie a numărului Buletinului Oficial care îl conține este afișată timp de trei luni în registrul tuturor municipalităților în cauză și o altă copie cu planul este depusă simultan la biroul competent al fiecărei municipalități unde părțile interesate au dreptul de a vizualizați-l.

5. În termenul următor de trei luni, proprietarii sau deținătorii în cauză au dreptul de a face apel la Guvernul Regelui care decide, după consultarea organelor tehnice competente ale Ministerului Educației Naționale și ale Consiliului de Stat. Această hotărâre are caracterul unei dispoziții definitive

1. Dintre vastele localități incluse în lista menționată la nr. 3 și 4 ale art. 1 din prezenta lege, ministrul educației naționale are facultatea de a amenaja un plan teritorial de peisaj, care să fie întocmit conform normelor dictate de regulament și să fie aprobat și publicat împreună cu lista însăși, pentru a preveni zonele dintre aceste locații sunt utilizate într-un mod care dăunează frumuseții panoramice.

2. Planul menționat, dacă este compilat după publicarea listei, este publicat separat prin afișare pentru o perioadă de trei luni în registrul municipalităților în cauză, iar o copie a acestuia este depusă în secretariatul municipalităților, astfel încât oricine o poate lua.viziune.

3. Împotriva planului teritorial de peisaj, părțile interesate menționate la art. 3, au dreptul de a reapărea în termenul și pentru efectele menționate la al treilea paragraf al articolului anterior.

1. Pe baza listei lucrurilor menționate în nn. 1 și 2 ale art. 1, întocmită de Comisia provincială, ministrul educației naționale dispune notificarea administrativă a declarației de interes public notabil proprietarilor, posesorilor sau deținătorilor, indiferent de motiv, a proprietăților.

2. Această declarație, transcrisă la cererea ministrului, în registrele Registrului ipotecar, este efectivă în raport cu orice proprietar, posesor sau titular ulterior.

3. Împotriva declarației, astfel notificată, contestația menționată la al treilea paragraf al art. 4.

1. Proprietarii, posesorii sau deținătorii, din orice motiv, a proprietății, care a făcut obiectul unei declarații notificate sau a statutului inclus în listele publicate de localități, nu pot să o distrugă sau să introducă modificări care să afecteze aspectul său exterior care este protejat prin această lege.

2. Prin urmare, aceștia trebuie să depună proiectele lucrărilor pe care doresc să le întreprindă la Superintendența Regală competentă și să se abțină de la lucrul la acestea până nu vor obține autorizația.

3. Superintendentul Regal este obligat să se pronunțe asupra proiectelor menționate în termen de maximum trei luni de la prezentarea lor.

1. Indiferent de includerea în lista localităților și de notificarea în temeiul art. 6, ministrul educației naționale are facultatea:

1) să interzică efectuarea, fără autorizație prealabilă, a lucrărilor capabile să aducă atingere stării externe actuale a lucrurilor și a locurilor supuse prezentei legi
2) să dispună, chiar și în cazul în care notificarea menționată la numărul precedent nu a fost dată, a început suspendarea lucrărilor.

1. Măsura ministerială adoptată în temeiul articolului anterior este considerată revocată dacă, în termen de trei luni, părții interesate nu a fost notificată că Comisia menționată la art. 2 și-a exprimat o opinie favorabilă cu privire la aplicarea restricției care justifică inhibarea activității sau suspendarea lucrării începute.

2. Prevederea în sine este considerată definitivă din a treizecea zi de la notificarea părții interesate a aprobării.

1. Pentru lucrările la lucruri, nici incluse anterior în lista publicată a localităților, nici declarate și notificate anterior de interes public notabil, despre care a fost dispusă suspendarea, fără avertismentul anterior în temeiul art. 8, nr. 1, se ia măsuri pentru obținerea rambursării cheltuielilor efectuate până la momentul suspendării notificate.

2. Lucrările deja efectuate sunt demolate pe cheltuiala Ministerului Educației Naționale.

1. În cazul deschiderilor de drumuri și cariere, în cazul conductelor pentru instalații industriale și a grămezilor în contextul și în vederea localităților menționate la nr. 3 și 4 ale art. 1 din prezenta lege sau în imediata apropiere a lucrurilor menționate la nr. 1 și 2 din același articol, Superintendentul Regal are puterea de a prescrie distanțele, măsurile și variantele proiectelor în desfășurare, care, ținând seama în mod corespunzător de utilitatea economică a muncii întreprinse, sunt capabile să evite prejudecățile asupra lucrurilor și locuri protejate de această lege.

1. Aprobarea planurilor de urbanism sau de extindere trebuie acordată, în ceea ce privește scopurile prezentei legi, de comun acord cu ministrul educației naționale.

1. Măsurile care urmează să fie adoptate în temeiul prezentei legi referitoare la locurile care implică societățile imobiliare ale Oficiului de proprietate al statului trebuie emise de comun acord cu ministrul finanțelor.

2. Dispozițiile privind activele incluse în domeniul public maritim trebuie emise în acord cu ministrul comunicațiilor și, dacă se referă la lucrări portuare, de asemenea, în acord cu ministrul lucrărilor publice.

3. Măsurile de natură generală privind localitățile recunoscute ca stațiuni, de tratament, de turism în conformitate cu R.D.L. 15 aprilie 1926, n. 765, trebuie emisă în consultare cu ministrul culturii populare.

4. În cele din urmă, toate măsurile referitoare la lucrările publice trebuie emise de comun acord cu administrațiile individuale în cauză.

1. În interiorul și în apropierea locurilor și lucrurilor contemplate de art. 1 din prezenta lege, instalarea semnelor sau a altor mijloace de publicitate nu poate fi autorizată fără acordul prealabil al Superintendenței Regale competente a monumentelor sau a artei medievale și moderne, care este obligată să contacteze autoritatea provincială pentru turism.

2. Ministrul Educației Naționale are dreptul de a dispune, prin prefect, eliminarea, pe cheltuiala părților interesate, a semnelor și a altor mijloace de publicitate neautorizate anterior care, în orice caz, afectează aspectul sau libera bucurie. a lucrurilor și locurilor supuse acestei legi.

3. Este, de asemenea, facultatea ministrului să ordoneze prin prefect că în locurile menționate la nr. 3 și 4 ale art. 1 din această lege, o culoare diferită care se armonizează cu aceea este dată fațadelor clădirilor, a căror culoare tulbură frumusețea întregului. În caz de nerespectare, prefectul va efectua executarea din oficiu în termenele și în sensul art. 20 din actualul text consolidat al legii municipale și provinciale.

4. În caz de nerespectare, prefectul va efectua executarea din oficiu în termenele și pentru efectele prevăzute la art. 20 din actualul text consolidat al legii municipale și provinciale.

1. Indiferent de sancțiunile impuse de codul penal, oricine nu respectă obligațiile și ordinele menționate în această lege este cerut, potrivit Ministerului educației naționale, consideră că este mai potrivit, în interesul protecției naturii și panoramicii. frumuseți, la demolarea pe cheltuiala proprie a lucrărilor efectuate ilegal sau la plata unei despăgubiri echivalente cu suma mai mare dintre prejudiciul cauzat și profitul obținut prin încălcarea săvârșită.

2. Dacă contravenientul nu prevede demolarea în termenul prestabilit, are facultatea de a aranja din oficiu Ministerul Educației Naționale, prin prefect. Raportul de cheltuieli este pus în executare printr-o dispoziție a ministrului și este colectat în conformitate cu reglementările în vigoare privind colectarea veniturilor din proprietatea statului.

3. Indemnizația menționată la primul paragraf este stabilită de ministrul educației naționale pe baza unui aviz de la birourile inginerilor civili sau a miliției silvice asistate de inspectorul regal.

4. În cazul în care contravenientul nu acceptă măsura stabilită de ministru, despăgubirea este determinată fără îndoială de un grup de trei experți care urmează să fie numit unul de către ministru, celălalt de către transgresor și al treilea de către președintele Curții. Cheltuielile relative sunt anticipate de către transgresor.

5. Dispoziția emisă de ministru, în conformitate cu al treilea paragraf al acestui articol, este aplicabilă atunci când partea interesată și-a dat consimțământul în scris sau când, în termen de trei luni de la notificare, nu a aderat sau, făcând depozitul prescris de cheltuielile, a declarat că intenționează să provoace judecata comisiei de experți.

6. Dispoziția emisă de ministru în urma pronunțării grupului de experți este imediat executorie.

7. Indemnizația, oricât de determinată este, este colectată în modul stabilit la alineatul (2) al acestui articol și revine la un capitol special al bugetului de venituri al statului.

1. Nu se datorează nicio despăgubire pentru constrângerile impuse proprietăților private în temeiul articolelor precedente.

2. Cu toate acestea, numai în cazurile de interzicere absolută a construcției pe suprafețe care trebuie considerate clădiri, se poate acorda o contribuție specială, sub rezerva unei evaluări a biroului tehnic de impozitare, în limita sumei care urmează să fie alocată într-un capitol specific. a estimării cheltuielilor Ministerului Educației Naționale, în raport cu veniturile din încasările prevăzute la art. 15 din prezenta lege, conform procedurilor stabilite prin regulament.

3. Cheltuielile legate de protecția proprietății sau localității menționate la art. 1, inclusiv cele pentru comisioane, misiuni sau inspecții și excluzând bonusurile pentru activitate și performanță.

1. Dacă impunerea restricției în condițiile prezentei legi are ca rezultat o reducere efectivă a veniturilor proprietăților, proprietarul poate solicita o modificare a evaluării terenului în temeiul art. 43 din textul consolidat al legilor privind noua carte funciară aprobat prin decretul regal 8 octombrie 1931, nr. 1572, chiar dacă vechea carte funciară este în vigoare în municipiu sau revizuirea parțială a veniturilor clădirilor în temeiul art. 21 din legea din 26 ianuarie 1865, nr. 2136 și art. 10 din legea din 11 iulie 1889, n. 6214, cu condiția să fie îndeplinite extremele prevăzute de aceleași dispoziții.

1. Notificările de interes public important ale frumuseților naturale sau panoramice, efectuate în baza legii din 11 iunie 1922, nr. 778, trebuie considerate valabile în toate scopurile prezentei legi.

1. Legea nr. 778 din 11 iunie 1922 și orice altă dispoziție care este în contrast cu cele ale acestei legi, sunt abrogate


Legea statului 29.06.1939 n. 1497

(abrogat de articolul 166 alineatul (1) din Decretul legislativ nr. 490 din 29 octombrie 1999)

1. Următoarele sunt supuse prezentei legi datorită interesului lor public considerabil:
1) lucruri imobile care au caractere vizibile de frumusețe naturală sau singularitate geologică
2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza
3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale
4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
art. 2

1. Delle cose di cui ai nn. 1 e 2 e delle località di cui ai nn. 3 e 4 del precedente articolo sono compilati, provincia per provincia, due distinti elenchi.
2. La compilazione di detti elenchi è affidata a una Commissione istituita in ciascuna Provincia con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.
3. La Commissione è presieduta da un delegato del Ministero della educazione nazionale, scelto preferibilmente fra i membri del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti ed è composta:
del (regio) Soprintendente ai monumenti competente per sede
del Presidente dell'Ente provinciale per il turismo o di un suo delegato.
4. Fanno parte di diritto della Commissione:
i podestà dei Comuni interessati
i rappresentanti delle categorie interessate.
5. Il Presidente della Commissione aggrega di volta in volta singoli esperti in materia mineraria o un rappresentante della Milizia nazionale forestale, o un artista designato dalla Confederazione professionisti e artisti, a seconda della natura delle cose e località oggetto della presente legge.
6. L'elenco delle località, così compilato, e ogni variante, di mano in mano che vi s'introduca sono pubblicati per un periodo di tre mesi all'albo di tutti i Comuni interessati della Provincia, e depositati oltreché nelle segreterie dei Comuni stessi, presso le sedi delle Unioni provinciali dei professionisti e degli artisti, delle Unioni provinciali degli agricoltori e delle Unioni provinciali degli industriali
art. 3

1. Entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione i proprietari, possessori o detentori comunque interessati possono produrre opposizione al Ministero a mezzo della Soprintendenza. Nello stesso termine, chiunque ritenga di avere interesse, può far pervenire, alle rispettive organizzazioni sindacali locali, reclami e proposte in merito all'elenco, che, coordinati e riassunti ad opera di queste saranno trasmessi al Ministero dell'educazione nazionale entro il successivo trimestre per il tramite delle Soprintendenze.
2. Il Ministro, esaminati gli atti, approva l'elenco, introducendovi le modificazioni che ritenga opportune.
art. 4

1. L'elenco delle località di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1, approvato dal Ministro è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
2. Una copia del numero della Gazzetta Ufficiale che lo contiene è affissa per tre mesi all'albo di tutti i Comuni interessati e altra copia con la planimetria, è contemporaneamente depositata presso il competente ufficio di ciascun comune ove gli interessati hanno facoltà di prenderne visione.
3. Entro il successivo termine di tre mesi, i proprietari possessori o detentori interessati hanno facoltà di ricorrere al Governo del Re che si pronuncia, sentiti i competenti corpi tecnici del Ministero dell'Educazione Nazionale e il Consiglio di Stato Tale pronuncia ha carattere di provvedimento definitivo.
4. Una copia del numero della Gazzetta Ufficiale che lo contiene è affissa per tre mesi all'albo di tutti i Comuni interessati e altra copia con la planimetria, è contemporaneamente depositata presso il competente ufficio di ciascun comune ove gli interessati hanno facoltà di prenderne visione.
5. Entro il successivo termine di tre mesi, i proprietari possessori o detentori interessati hanno facoltà di ricorrere al Governo del Re che si pronuncia, sentiti i competenti corpi tecnici del Ministero dell'Educazione Nazionale e il Consiglio di Stato. Tale pronuncia ha carattere di provvedimento definitivo
art. 5

1. Delle vaste località incluse nell'elenco di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1 della presente legge, il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di disporre un piano territoriale paesistico, da redigersi secondo le norme dettate dal regolamento e da approvarsi e pubblicarsi insieme con l'elenco medesimo, al fine di impedire che le aree di quelle località siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica.
2. Il detto piano se compilato successivamente alla pubblicazione dell'elenco, è pubblicato a parte mediante affissione per un periodo di tre mesi all'albo dei Comuni interessati, e una copia di esso è depositata nella segreteria dei Comuni stessi affinché chiunque ne possa prendere visione.
3. Contro il piano territoriale paesistico gli interessati di cui all'art. 3, hanno facoltà di ricorrere nel termine e agli effetti di cui al terzo comma del precedente articolo .
art. 6

1. Sulla base dell'elenco delle cose di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 1, compilato dalla Commissione provinciale, il Ministro per l'educazione nazionale ordina la notificazione in via amministrativa della dichiarazione del notevole interesse pubblico ai proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili.
2. Tale dichiarazione trascritta a richiesta del Ministro, sui registri della Conservatoria delle ipoteche, ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore.
3. Contro la dichiarazione, così notificata, è ammesso il ricorso di cui al terzo comma dell'art. 4.
art. 7

1. I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dell'immobile, il quale sia stato oggetto di notificata dichiarazione o di stato compreso nei pubblicati elenchi delle località, non possono distruggerlo ne introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che è protetto dalla presente legge.
2. Essi, pertanto, debbono presentare i progetti dei lavori che vogliano intraprendere alla competente Regia soprintendenza e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
3. E’ fatto obbligo al Regio soprintendente di pronunciarsi sui detti progetti nel termine massimo di tre mesi dalla loro presentazione.
art. 8

1. Indipendentemente dalla inclusione nell'elenco delle località e dalla notificazione di cui all'art. 6, il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà:
1) di inibire che si eseguano, senza preventiva autorizzazione, lavori comunque capaci di recare pregiudizio all'attuale stato esteriore delle cose e delle località soggette alla presente legge
2) di ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida di cui al numero precedente, la sospensione degli iniziati lavori.
art. 9

1. Il provvedimento ministeriale adottato ai sensi dell'articolo precedente si intende revocato se, entro il termine di tre mesi, non sia stato comunicato all'interessato che la Commissione di cui all'art. 2 ha espresso parere favorevole all'apposizione del vincolo che giustifica l'inibizione d'intraprendere lavori o la sospensione dei lavori iniziati.
2. Il provvedimento stesso è considerato definitivo dal trentesimo giorno da quello della notifica dell'approvazione all'interessato.
art. 10

1. Per lavori su cose, né precedentemente incluse nel pubblicato elenco delle località, né precedentemente dichiarate e notificate di notevole interesse pubblico, dei quali sia stata ordinata la sospensione, senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui all'art. 8, n. 1, è data azione per ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione.
2. Le opere già eseguite sono demolite a spese del Ministero dell'educazione nazionale.
art. 11

1. Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell'ambito e in vista delle località di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1 della presente legge, ovvero in prossimità delle cose di cui ai nn. 1 e 2 dello stesso articolo, il Regio soprintendente ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica dell'intrapreso lavoro, valgano ad evitare pregiudizio alle cose e luoghi protetti dalla presente legge.
art. 12

1. L'approvazione dei piani regolatori o d'ampliamento dell'abitato deve essere impartita, quanto ai fini della presente legge, di concerto con il Ministro della educazione nazionale.
art. 13

1. I provvedimenti da adottare ai sensi della presente legge relativi ai luoghi che interessano aziende patrimoniali del Demanio dello Stato devono essere emessi di concerto con il Ministro per le finanze.
2. I provvedimenti che riguardano beni compresi nell'ambito del Demanio pubblico marittimo devono essere emessi di concerto con il Ministro per le comunicazioni, e qualora si riferiscano ad opere portuali, di concerto anche con il Ministro per i lavori pubblici.
3. I provvedimenti di carattere generale interessanti le località riconosciute stazioni di soggiorno, di cura, di turismo a sensi del R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765, devono essere emessi di concerto con il Ministro della cultura popolare.
4. Tutti i provvedimenti, infine, che riguardano opere pubbliche, devono essere emessi di concerto con le singole Amministrazioni interessate.
art. 14

1. Nell'ambito e in prossimità dei luoghi e delle cose contemplati dall' art. 1 della presente legge non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della competente Regia Sopraintendenza ai monumenti o all'arte medioevale e moderna, alla quale è fatto obbligo di interpellare l'Ente provinciale per il turismo.
2. Il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di ordinare per mezzo del prefetto, la rimozione, a cura e spese degli interessati, dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità non preventivamente autorizzati che rechino, comunque, pregiudizio all’aspetto o al libero godimento delle cose e località soggette alla presente legge.
3. E’ anche facoltà del Ministro ordinare per mezzo del prefetto che nelle località di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1 della presente legge, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che con quella armonizzi. In caso di inadempienza, il prefetto provvede all'esecuzione d'ufficio à termini e agli effetti di cui all'art. 20 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale.
4. In caso di inadempienza, il prefetto provvede all'esecuzione d'ufficio à termini e agli effetti di cui all'art. 20 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale.
art. 15

1. Indipendentemente dalle sanzioni comminate dal codice penale, chi non ottempera agli obblighi e agli ordini di cui alla presente [ . . . ]


Legge 1497 del 1939

Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352
(G.U. n. 302 del 27 dicembre 1999, s.o. n. 229)

abrogato dall'articolo 184, comma 1, decimo trattino, decreto legislativo n. 42 del 2004

articoli da 1 a 148 (omissis)

1. Le regioni sottopongono a specifica normativa d’uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente i beni ambientali indicati all’articolo 146 mediante la redazione di piani territoriali paesistici o di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime finalitа di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali.

2. La pianificazione paesistica prescritta al comma 1 и facoltativa per le vaste localitа indicate alle lettere c) e d) dell’articolo 139 incluse negli elenchi previsti dall’articolo 140 e dall’articolo 144.

3. Qualora le regioni non provvedano agli adempimenti previsti al comma 1, si procede a norma dell’articolo 4 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. Fermo il disposto dell’articolo 164 il Ministero, d’intesa con il Ministero dell’ambiente e con la regione, puт adottare misure di recupero e di riqualificazione dei beni tutelati a norma di questo titolo i cui valori siano stati comunque compromessi.

1. Le linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale per quanto riguarda i valori ambientali, con finalitа di orientamento della pianificazione paesistica, sono individuate a norma dell’articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. I piani regolatori generali e gli altri strumenti urbanistici si conformano, secondo l’articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e le norme regionali, alle previsioni dei piani territoriali paesistici e dei piani urbanistico-territoriali di cui all’articolo 149. I beni e le aree indicati agli articoli 139 e 146 sono comunque considerati ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, n. 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come sostituito dall’articolo 1 della legge 19 novembre 1968, n. 1187.

3. Le regioni e i comuni possono concordare con il Ministero speciali forme di collaborazione delle competenti soprintendenze alla formazione dei piani.

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma dell’articolo 140 o dell’articolo 144 o nelle categorie elencate all’articolo 146 non possono distruggerli nй introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che и oggetto di protezione.

2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l’obbligo di sottoporre alla regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione.

3. L’autorizzazione и rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni.

4. Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero puт in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l’autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione.

5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3, nei successivi trenta giorni и data facoltа agli interessati di richiedere l’autorizzazione al Ministero che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L’istanza, corredata da triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la relativa documentazione, и presentata alla competente soprintendenza e ne и data comunicazione alla regione.

1. Non и richiesta l’autorizzazione prescritta dall’articolo 151:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici
b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attivitа agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attivitа ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati alla lettera g) dell’articolo 146, purchй previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.

1. Indipendentemente dalla inclusione di un bene ambientale negli elenchi previsti agli articoli 140 e 144 e dalla notifica prescritta dall’articolo 143 la regione e il Ministero hanno facoltа di:

a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di pregiudicare il bene
b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.

2. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un bene non ancora dichiarato e notificato di notevole interesse pubblico si intende revocato se entro il termine di novanta giorni non sia stata comunicata agli interessati la deliberazione della commissione provinciale di cui all’articolo 140 o la proposta della soprintendenza prevista all’articolo 144.

3. Il provvedimento cautelare nonchй gli atti successivi indicati al comma 2 sono comunicati anche al Comune interessato.

1. Per lavori su beni nй precedentemente inclusi negli elenchi previsti dagli articoli 140 e 144, nй precedentemente dichiarati e notificati di notevole interesse pubblico, dei quali sia stata ordinata la sospensione, senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui all’articolo 153, comma 1, l’interessato puт ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere giа eseguite sono demolite a spese dell’autoritа che ha disposto la sospensione.

1. Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell’ambito e in vista delle localitа indicate alle lettere c) e d) dell’articolo 139, ovvero in prossimitа delle cose indicate alle lettere a) e b) dello stesso articolo, la regione ha facoltа di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d’esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l’utilitа economica delle opere giа realizzate valgano ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo.

2. La medesima facoltа spetta al Ministero che la esercita previa consultazione della regione.

1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall’articolo 151 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, il Ministero puт in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l’autorizzazione, anche in difformitа della decisione regionale.

2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, l’autorizzazione prescritta dal comma 1 и rilasciata secondo le procedure previste all’articolo 26.

3. Per le attivitа minerarie di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l’autorizzazione del Ministero prevista dal comma 1 и rilasciata sentito il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Restano ferme le competenze del Ministero dell’ambiente in materia di cave e torbiere.

1. Nell’ambito e in prossimitа dei beni ambientali indicati nell’articolo 138 и vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell’autoritа preposta alla tutela paesaggistica.

2. Lungo le strade site nell’ambito e in prossimitа dei beni indicati nel comma 1 и vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole dell’autoritа preposta alla tutela paesaggistica sulla compatibilitа della collocazione o della tipologia dell’insegna con l’aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.

1. L’autoritа amministrativa preposta alla tutela paesaggistica puт ordinare che nelle localitа contemplate dalle lettere c) e d) dell’articolo 139, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell’insieme, un diverso colore che con quella armonizzi.

2. In caso di inadempienza, la regione provvede all’esecuzione d’ufficio.

1. Le funzioni di vigilanza sui beni ambientali tutelati da questo Titolo sono esercitate dalle regioni e dal Ministero.

1. Le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 1 giugno 1922, n. 778 e gli elenchi compilati a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sono validi a tutti gli effetti di questo Titolo.

1. Con d.P.R., adottato a norma dell’articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 и emanato il regolamento per l’attuazione delle disposizioni di questo Titolo.

2. Fino all’emanazione del regolamento previsto al comma 1 restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357

1. Fino all’approvazione dei piani previsti all’articolo 149 non и concessa l’autorizzazione prevista dall’articolo 151 per i beni individuati a norma dell'articolo 1-ter del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, e per quelli interessati da provvedimenti adottati a norma dell'articolo 1-quinquies del medesimo decreto e pubblicati in data anteriore al 6 settembre 1985.

1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformitа di essa, esegue lavori di qualsiasi genere sui beni ambientali и punito con le pene previste dall’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza и trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio и stata commessa la violazione.

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal presente Titolo, il trasgressore и tenuto, secondo che la Regione ritenga piщ opportuno, nell’interesse della protezione dei beni indicati nell’articolo 138, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma й determinata previa perizia di stima.

2. Con l’ordine di rimessione in pristino и assegnato al trasgressore un termine per provvedere.

3. In caso di inottemperanza, la Regione provvede d’ufficio per mezzo del Prefetto e rende esecutoria la nota delle spese.

4. Le somme riscosse a norma del comma 1 sono utilizzate per finalitа di salvaguardia, interventi di recupero dei valori ambientali e di riqualificazione delle aree degradate.

1. Chiunque non osserva il divieto di collocamento o affissione di manifesti, cartelli, iscrizioni ed altri mezzi di pubblicitа adottato dall’autoritа preposta alla tutela paesaggistica a norma dell’articolo 157, comma 1 и punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 250.000 a lire 5.000.000.

2. Il responsabile della violazione и tenuto alla rimozione dei mezzi di pubblicitа, nel termine assegnato dall’autoritа amministrativa. In caso di inottemperanza, la medesima autoritа provvede all’esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato.

3. Nei confronti di coloro che, senza l’autorizzazione prescritta dall’articolo 157, comma 2, collocano cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade site nell’ambito e in prossimitа dei beni ambientali indicati nell’articolo 138, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1. Salvo quanto previsto nel comma 2, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- legge 1 giugno 1939, n. 1089
- legge 29 giugno 1939, n. 1497
- legge 2 aprile 1950, n. 328
- legge 21 dicembre 1961, n. 1552
- d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente agli articoli 18, 21-25, 27, 28, 30, 32-43, 45
- legge 30 marzo 1965, n. 340, ad eccezione dell’articolo 2
- legge 3 febbraio 1971, n. 147
- legge 20 novembre 1971, n. 1062, ad eccezione degli articoli 8, secondo comma, e 9
- decreto legge 5 luglio 1972, n. 288, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1972, n. 487
- legge 1 marzo 1975, n. 44, limitatamente agli articoli 10 e 15 - 21
- d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente all’articolo 82, commi 3 e seguenti
- legge 23 luglio 1980, n. 502
- legge 27 giugno 1985, n. 332, limitatamente all’articolo 1
- decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, ad eccezione dell’articolo 1-ter e dell’articolo 1-quinquies
- legge 5 giugno 1986, n. 253
- decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, limitatamente all’articolo 4-bis
- legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente all’articolo 17, comma 24
- decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, limitatamente agli articoli 3, comma 1, e 4, commi 3, 5 e 5-ter
- d.P.R. 22 aprile 1994, n. 368
- decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni nella legge 22 marzo 1995, n. 85, limitatamente all'articolo 47-quater
- legge 25 marzo 1997, n. 78, limitatamente all’articolo 1, commi 2 e 4
- legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all’articolo 12, comma 5
- legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente agli articoli 3, 5, 8
- legge 13 novembre 1997, n. 395
- legge 30 marzo 1998, n. 88, ad eccezione degli articoli 19, comma 2, e 26.

2. In questo Testo Unico sono inserite le disposizioni legislative vigenti alla data del 31 ottobre 1998. Fino all’entrata in vigore del primo decreto legislativo emanato a norma dell’articolo 1, comma 4, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, restano ferme le disposizioni legislative concernenti le materie disciplinate da questo Testo Unico entrate in vigore a decorrere dal 1 novembre 1998, ivi comprese quelle dei decreti legislativi 20 ottobre 1998, n. 368 e 30 luglio 1999, n. 300, per effetto delle quali alle denominazioni di Ministro e Ministero per i beni culturali e ambientali sono state sostituite quelle di Ministro e Ministero per i beni e le attivitа culturali, denominati in questo testo unico, rispettivamente, “Ministro" e "Ministero”.

Allegato A
(Previsto dagli articoli 62, comma 1, 72, comma 1 e 73, comma 3, lettera a)

1. Reperti archeologici aventi piщ di cento anni provenienti da:

a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine
b) siti archeologici
c) collezioni archeologiche.

2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi piщ di cento anni.

3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).

4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.

5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.

6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonchй manifesti originali (1).

7. Opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell’originale (1), diverse da quelle della categoria 1.

8. Fotografie, film e relativi negativi (1).

9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1).

10. Libri aventi piщ di cento anni, isolati o in collezione.

11. Carte geografiche stampate aventi piщ di duecento anni.

12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi piщ di cinquanta anni.

13.
a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia
b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.

14. Mezzi di trasporto aventi piщ di settantacinque anni.

15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi piщ di cinquanta anni.

I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo testo unico soltanto se il loro valore и pari o superiore ai valori indicati alla lettera B.

B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro):
(lettera modificata dall'articolo 35 della legge n. 39 del 2002)

1) qualunque ne sia il valore

1. Reperti archeologici
2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi

5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate

4. Acquerelli, guazzi e pastelli

7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti

(1) Aventi piщ di cinquanta anni e non appartenenti all’autore.


Indice

 • 1 Evoluzione normativa
  • 1.1 Regno d'Italia
  • 1.2 Adempimento della Costituzione repubblicana
  • 1.3 Gli anni '90
  • 1.4 La codificazione del 2004
 • 2 Tutela dell'arte, della storia e del paesaggio
  • 2.1 Catalogo
 • 3 Tutela della testimonianza umana
  • 3.1 Inquadramento amministrativo
  • 3.2 Limiti
 • 4 Note
 • 5 Bibliografia
 • 6 Voci correlate
 • 7 Riferimenti normativi
 • 8 Altri progetti
 • 9 Collegamenti esterni

Regno d'Italia Modifica

Con l'Unità d'Italia, le belle arti, i musei e gli scavi, con il r.d. 11 agosto 1861, n. 202, furono assegnati al ministero della pubblica istruzione. Con la legge 27 luglio 1907, n. 386 viene istituito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti e con il r.d.l. 3 ottobre 1919, n. 1792, fu costituito un Sottosegretariato di Stato per le antichità e belle arti, poi soppresso con r.d. 29 aprile 1923, n. 953. Quello stesso anno, in attuazione della riforma Gentile, fu approvato, con r.d. 16 luglio, n. 1753, un nuovo ordinamento in base al quale veniva istituita la direzione generale per le antichità e belle arti, all'interno del ministero della Pubblica istruzione, che nel 1929 divenne Ministero dell'educazione nazionale. Con il r.d. 22 dicembre 1932, n. 1735, veniva istituita la Consulta per la tutela delle bellezze naturali. [1]

Il 1º giugno 1939 venne emanata dal ministro dell'educazione nazionale Giuseppe Bottai la legge n. 1089/1939 "per la tutela delle cose di interesse artistico e storico" (legge Bottai), la prima legge organica volta a disciplinare la tutela dei beni culturali, e il 29 giugno quella "per la tutela delle bellezze paesistiche" (l. n. 1497/1939).

Viene tutelato il patrimonio storico-artistico mirando alla conservazione del concetto di "bello" ottocentesco. Si tratta di una concezione puramente estetica e meramente conservativa, ma segna una grande svolta nella concezione di patrimonio e tutela della cultura.
Venne inserita tra i primi dodici articoli, quindi tra i principi fondamentali del nostro ordinamento perché promuovere la tutela della cultura significa promuovere l'autocoscienza dei cittadini e la loro storia culturale.

La novità più significativa, rispetto alla precedente normativa vincolistica, è il divieto di esportazione di determinati beni [2] , nonché il termine bimestrale per l’esercizio della prelazione statale per i beni oggetto di notifica ministeriale in quanto rientranti nella categoria dei beni culturali.

Adempimento della Costituzione repubblicana Modifica

Secondo l'articolo 9 della Costituzione italiana, "la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione". Nell'articolo 117 si precisa la competenza dello Stato e delle Regioni in materia di tutela e legislazione dei "beni culturali".

Dagli anni cinquanta, vari atti internazionali italiani usarono il termine "beni culturali". Con la costituzione del "Ministero per i beni culturali e ambientali", avvenuta con d.l. 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in l.29 gennaio 1975, n. 5, la direzione generale delle antichità e belle arti e la direzione generale accademie, biblioteche e diffusione della cultura sono passate dalla Pubblica istruzione al nuovo ministero, il cui ordinamento è stato approvato con d.p.r. 3 dicembre 1975, n. 805.

Nel 1977 le competenze sui beni culturali in Sicilia, così come previsto dalla legge costituzionale n.2/1948, passano alla Regione Siciliana, attuate con i decreti del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.635 e n. 637 e con la legge regionale n.80 dell'1 agosto 1977 [3] con il trasferimento dei musei nazionali, delle soprintendenze e del relativo personale alla Regione.

Nel 1998 cambia denominazione in "Ministero per i Beni e le Attività Culturali". Una delle principali vicende storiche che portò all'evoluzione del concetto di bene culturale fu la Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954, accompagnata da un Regolamento e da un Protocollo Aggiuntivo (I Protocollo), alla quale ha fatto seguito un ulteriore Protocollo Aggiuntivo (II Protocollo) del 26 marzo 1999. Questi strumenti di diritto internazionale costituiscono l'attuale fondamento della protezione dei beni culturali.

Gli anni '90 Modifica

Nel Decreto legislativo 1998, n. 112 (in attuazione della legge n.59 del 1997, detta "legge Bassanini"), al capo V, intitolato "Beni e attività culturali", per la prima volta viene data una precisa definizione dei beni culturali (art.148 "Definizioni", comma 1, lettera a): ""quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà". Nel medesimo articolo di legge vengono inoltre definiti i termini di "beni ambientali", "tutela", "gestione", "valorizzazione" e "attività culturali". Con questo testo legislativo si allarga dunque la definizione tradizionale di "bene culturale", che comprende ora anche fotografie, audiovisivi, spartiti musicali, strumenti scientifici e tecnici.

Con il Decreto legislativo 1998, n. 368 , sempre in attuazione della medesima legge, veniva inoltre istituito il Ministero per i beni e le attività culturali, al quale erano devolute le attribuzioni del precedente "Ministero per i beni culturali e ambientali" e quelle su spettacolo, sport e impianti sportivi che precedentemente spettavano alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Un elenco di categorie di beni culturali era stato inoltre inserito nell'Allegato A ("Categorie di beni") della legge n.88 del 1998, riguardante le "Norme sulla circolazione dei beni culturali".

La legge n.352 del 1997 ("Disposizioni sui beni culturali") delegava il governo a raccogliere in un decreto legislativo il testo unico delle disposizioni legislative vigenti per i beni culturali e ambientali. Nel decreto legislativo in attuazione di tale legge (n.490 del 1999, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali", articoli 2, 3 e 4) la definizione di bene culturale ricalca quelle offerte dai precedenti provvedimenti.

La codificazione del 2004 Modifica

I provvedimenti che si sono succeduti dalla fine degli anni novanta hanno ridisegnato la materia, semplificandola, [4] e sono poi stati raccolti nel 2004 in un testo unico, il codice dei beni culturali e del paesaggio, che porta la firma del ministro pro tempore Giuliano Urbani.

L'amministrazione creata nel 1939 ed articolata sulle Soprintendenze - oggi alle dipendenze del Ministero per i beni e le attività culturali tutela, con gli strumenti apprestati dal codice Urbani del 2004, tutto ciò che ha un valore artistico, storico, archeologico, etnografico, paleontologico, numismatico o letterario.

Catalogo Modifica

Uno dei primi obiettivi della tutela dei beni culturali è stato quello di identificarli, perché non sfuggissero alla tutela. La costruzione del catalogo generale dei beni culturali italiani è un processo in continuo divenire e a tutt'oggi non esiste un catalogo unico.

Negli anni 2010 sono apparsi numerosi applicativi e siti web per l'identificazione dei beni culturali (compresi quelli privati), fra cui SIGeCweb [5] e sigecSSU [6] (per i beni gestiti dal ministero [7] ), [8] DBunico/luoghi della cultura, [9] VIR, [10] [11] dati.beniculturali.it [12] e numerose banche dati regionali. [7]

La catalogazione dei beni culturali si è sviluppata anche come disciplina.

I beni archivistici e bibliografici testimoniano un'attività umana, sia mediante supporti cartacei che elettronici, digitali, sonori, magnetici o di ogni altro tipo offerto dalla tecnologia.

L'amministrazione archivistica, istituita con DPR del 30 settembre 1963 n.1409, si occupa della conservazione del patrimonio archivistico italiano, nelle seguenti modalità:

 • Conservare: gli archivi degli stati preunitari i documenti degli organi legislativi (Camera e Senato), amministrativi e giudiziari dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie di servizio tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo stato abbia in proprietà o in deposito per disposizione di legge o altro titolo archivi notarili, archivi privati di notevole interesse storico depositati o donati, archivi di enti pubblici soppressi, archivi di corporazioni religiose soppresse, ecc.)
 • Esercitare la vigilanza: sugli archivi degli enti pubblici sugli archivi di notevole interesse storico di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo i privati.

Inquadramento amministrativo Modifica

L'Amministrazione archivistica è parte integrante dell'amministrazione dei beni culturali in Italia a partire dalla fondazione del Ministero per i beni culturali e ambientali (1975), istituito da Giovanni Spadolini con il compito di affidare unitariamente alla specifica competenza di un ministero appositamente costituito la gestione del patrimonio culturale e dell'ambiente, al fine di assicurare l'organica tutela di interesse di estrema rilevanza sul piano interno e nazionale raccogliendo le competenze e le funzioni in materia che erano prima competenza di:

 • Ministero della pubblica istruzione (antichità e belle arti, accademie e biblioteche),
 • Ministero dell'interno (Archivi di Stato)
 • Presidenza del Consiglio dei ministri (Discoteca di Stato, editoria libraria e diffusione della cultura).
Lo stesso argomento in dettaglio: Direzione generale Archivi.

Limiti Modifica

La disciplina archivistica appare arretrata sotto il profilo della libera consultazione e quindi del diritto alla conoscenza: «la proiezione dei fatti nelle carte – non solo in Italia, ma anche in Italia – soffre delle medesime forme di ipocrisia, con cui si sono raccontati i fatti nel loro divenire. Ecco perché occorre passare attraverso una revisione della disciplina archivistica, offrendo al documento storico un trattamento conforme alle altre testimonianze appartenenti al patrimonio culturale del Paese: obblighi di non dispersione, di custodia, di tutela e di messa a disposizione della pubblica fruizione, discendenti dal Codice Urbani e dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 1° ottobre 2020, n. 133» [13] .


Video: Se întâmpla acum 100 de ani - 12 ianuarie 2018